Historie, vlastivěda, Brno Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Řecko - mýty a bohové

Řečtí bohové a příběhy Odysseovy cesty.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Žáci se podrobně seznámí s pantheonem řeckých bohů a jeho propojením s řeckou mytologií. Skrze příběh ithackého krále Odyssea nahlédnou do světa řeckých mýtů, budou sledovat jeho desetileté putování při návratu domů z trojské války. Žáci budou konfrontovat svá rozhodnutí s jednáním krále Odyssea.
Žáci si zopakují a ujasní systém řeckých bohů a jejich vztahů, připomenou si mýtus Odyssea.

Cíle programu:
Vzbudit zájem žáků o historii, ukázat Řecko jako kolébku evropské civilizace, naučit žáky vnímat historické souvislosti a přesahy do současnosti.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 90 - 120 minut

Termín: Po celý školní rok dopoledne.

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , tel.: 739 214 558

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk