Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Země kolem nás

Program provede žáky zážitkovou formou od vzniku naší planety až po současnost, to vše za pomoci keramické tvorby a hrnčířské dílny.pracoviště Lyska, Nový Lískovec

Popis programu:
Výukový program je zaměřen na svět a přírodu kolem nás. Poukazuje na základní principy a zákonitosti naší planety. Program pomůže žákům nahlédnout na svět z jiné perspektivy. Žáci se zamyslí nad svými životně důležitými potřebami, hodnotami a možnostmi je uspokojit a zasadí je do kontextu společenských potřeb a hodnot. Program využívá metod skupinové práce, práce s textem a praktické činnosti. V praktické části děti využijí své vědomosti při pokusech s keramickou tvorbou. Program doporučujeme v dubnu, jako návaznost na "Den země".

Cíle programu:
Žáci se seznámí s novými materiály a propojí hned několik vědních disciplín, které mohou využít i v každodenní realitě. Seznámí se s formami keramické tvorby. Vyzkouší si formulovat vlastní myšlenky. Důraz klademe na bezpečnost práce, samostatnost a v neposlední řadě rozvoj pozitivního citu k naší planetě a přírodě.

Určeno pro: předškolní věk - 11 let

Délka programu: 90 - 120min

Termín: pondělí - pátek od 9:00hod, říjen - květen

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lyska, Oblá 51c, 634 00 Brno
Helena Jandíková, , tel: 734 756 064

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk