Tradice a svátky roku Výtvarná činnost, keramika Historie, vlastivěda, Brno Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Betlémský příběh

Kombinovaný výukový program. Přiblížení biblického příběhu o narození Ježíše formou zajímavých her a živých obrazů. Výtvarné tvoření s vánoční tematikou.pracoviště Louka, Vinohrady

Popis programu:
Kombinovaný výukový program, který je členěn na dvě části - dramatickou a výtvarnou. Zábavnou formou provedeme děti historií, tradicemi a zvyky a oživíme starý příběh z Betléma. Děti prožijí události spojené s narozením Ježíše Krista. Program je provede dějem pomocí technik dramatické výchovy (vnitřní hlasy, hra v roli, živé obrazy apod.). V druhé části programu si děti ve výtvarné dílně vyrobí dva výrobky s vánoční tematikou.

Cíle programu:
Děti se seznámí se starým biblickým příběhem a se základy naší kultury.
Osvojí si komunikaci a práci ve skupině.
Děti si během výtvarné části rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku, upevňují si pracovní postupy a návyky.

Určeno pro: 2.- 4. ročník ZŠ, školní družiny

Délka programu: 120 minut

Termín: 1. 12. - 21. 12. 2017

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Louka, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Mgr. Eva Petrášová, telefon: 734 756 063, e-mail:

Průřezová témata:
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk