Osobnostně sociální výchova Multikulturní výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Živá knihovna o uprchlictví a migraci

Zahraniční dobrovolníci představí formou vyprávění a diskuze, jak je pohlíženo na téma uprchlictví a migrace v zemích jejich původu.Ředitelství a podpůrné systémy, Brno-střed

Popis programu:
Lužánky - středisko volného času hostí každým rokem skupinu zahraničních dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. V tomto výukovém programu dobrovolníci představí téma uprchlictví a migrace z úhlu pohledu své země původu (např. Arménie, Černá Hora, Francie, Chorvatsko, Makedonie, Německo, Nizozemí, Rusko, Španělsko, Ukrajina, Velká Británie) a také svého osobního postoje, a to formou „živé knihovny“ – každý dobrovolník bude představovat samostatnou živou knihu s vlastním příběhem, do které studenti budou moci nahlédnout a „číst“ si v ní formou společného dialogu.

Každý dobrovolník nabízí toto téma z jiné perspektivy, vycházející z jeho osobních zkušeností, motivací a situace a kulturního zázemí země, ze které pochází.

Program probíhá v angličtině.

Cíle programu:
Studenti se osobně setkají s lidmi pocházejícími z jiného kulturního prostředí a povedou s nimi dialog v anglickém jazyce.

Studenti mohou porovnat názory a postoje dobrovolníků s jejich vlastními názory a domněnkami o tématu migrace a uprchlictví, srovnat a diskutovat situaci v ČR se situací v zemích původu dobrovolníků.

Studenti se dozví o Evropské dobrovolné službě jako o možnosti poznávání cizí země a neformálního učení.

Určeno pro: 3. a 4. ročník SŠ

Délka programu: 90 minut

Termín: únor - červen

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
Ředitelství a podpůrné systémy, Lidická 50, 658 12 Brno
Hana Klenovská, tel. 724 200 131, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk