Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Divadlo ve výchově

Divadelní představení spojené s dílnou.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Diváci jsou aktivně zapojování do průběhu divadelního představení.

Cíle programu:
výchova dětského diváka

Určeno pro: dle zvoleného divadelního představení

Délka programu: 3

Termín: celý rok

Cena: 0 - dle zvoleného programu

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk