Multikulturní výchova Historie, vlastivěda, Brno Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Dva pod jednou střechou

Brno dramatické. Historické proměny soužití Čechů a Němců na území města Brna.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Na několika konkrétních příkladech událostí, odehrávajících se krátce po skončení 2. světové války, účastníci skrze divadelní improvizaci rozehrají situace, které reflektují z různých úhlů dopady války na česko-německé vztahy.

Program je určen žákům a studentům od 9. ročníku ZŠ.

Cíle programu:
- seznámit se s historickými událostmi atraktivní formou
- zjistit subjektivní, racionální i emotivní postoj účastníků k probírané látce
- poznat dopad tragických událostí na mezilidské vztahy

Určeno pro: od 9. třídy

Délka programu: 180 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Katja Ropret Perne, tel: 734 152 847, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk