Osobnostně sociální výchova Historie, vlastivěda, Brno Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Jan Palach 1969

Dramatická rekonstrukce (dramatická hra) událostí, které předcházely i následovaly po tragické smrti dvacetiletého studenta v době normalizace.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Učastníci v různých rolích a situacích prozkoumají skutečné události - vztahy uvnitř i vně, různé úhly pohledu atd.
"Vzhledem k tomu, že naše národy se octly na pokraji beznaděje a odevzdanosti, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa."
Úryvek z dopisu J. Palacha

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Atraktivní forma seznámení s novodobými českými dějinami (Pražské jaro 68, Okupace Českosloveska vojsky Varšavské smlouvy, Normalizace).
V závěru v rámci reflexe bude příležitost zamyslet se nad obsahem poselství, které má tento příběh pro
současnost.

Určeno pro: Od 9. třídy ZŠ a odpovídajících tříd středních škol

Délka programu: 3 hod

Termín: celý školní rok

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk