Osobnostně sociální výchova Multikulturní výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Jeden svět s workshopy

Festival dokumentárních filmů o lidských právech.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Projekce dokumentárních filmů autenticky zachycující osudy lidí z celého světa, která je doplněná workshopem obsahově vycházejícím z filmu.

Cíle programu:
Účastníci proniknou prostřednictvím vlastního prožitku do hloubky nabízených témat.    

Určeno pro: Žáci a studenti ZŠ a SŠ.

Délka programu: 2 hod

Termín: Březen 2016 v době konání festivalu JEDEN SVĚT. Po domluvě možné zrealizovat i kdykoli v průběhu školního roku.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Tomáš Gruna, , 547 354 383

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk