Prevence a zdraví Multikulturní výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Příběhy sbližují

Téma konfliktu, tolerance a hledání cest k smíření nahlížené skrze starou legendu. Program o tom, jak mohou příběhy přispět k prolínání a sbližování kultur.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Žáci se účastní dramatické hry, jejímž východiskem je středověká legenda o dvou znepřátelených vesnicích. Dvě skupiny obyvatelstva zde řeší dlouholetý vyhrocený válečný konflikt. Pokoušejí se nalézt řešení, které by oběma stranám přineslo mír.
Program vychází ze středověké legendy z Kosova: O kozí a ovčí vesnici.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Žáci se seznámí s odlišnými kulturami přes mýty a legendy. Hledají to, co máme společné a jaké jsou vhodné cesty k vzájemnému sbližování s jinými kulturami. Pokoušejí se rozpoznat a odbourávat ve svých názorech předsudky ve vztazích k jiným národům (prevence xenofobie), kulturám i etnikům.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk