Literatura - díla a autoři Drama a divadlo Historie, vlastivěda, Brno Média a film Multikulturní výchova Prevence a zdraví Osobnostně sociální výchova Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vyúkové programy na školách

Pozvěte si nás k Vám - vybraný výukový program z naší nabídky realizujeme ve Vaší škole.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Libovolný vámi zvolený program nabídky pracoviště LABYRINT, který byste chtěli realizovat přímo na vaší škole. Vhodné je, když má škola k tomuto účelu i adekvátně vybavené prostory (třída s kobercem, aula, studio atd.). Jsme schopni pro vás připravit i program s tématem, které si sami vymyslíte.

Cíle programu:
Různé dle vybraného programu

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2 - 4 vyučovací hodiny

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny.

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk