Literatura - díla a autoři Výtvarná činnost, keramika Historie, vlastivěda, Brno Multikulturní výchova Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Pod brněnským hradem

Víte, kdy a jak vzniklo Brno a kdo v něm tehdy žil? Pojďte si s námi na to zahrát!pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Program seznamuje děti hravou formou s historií založení našeho města a životem lidí na území dnešního Brna ve 13. století. K přiblížení historie je použita forma četby, vyprávění, her a výtvarných činností. Základním principem je práce ve skupinách s uplatněním prvků dramatické výchovy (živé obrazy).

Program je určen předškolákům a prvňáčkům.

Cíle programu:
- vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, kde děti žijí
- rozvoj představivosti, řeči, vyjadřovacích schopností a logického myšlení
- pochopení postavení jedince ve společenství lidí a nezbytnosti podřizovat se daným pravidlům

Určeno pro: Předškolní děti z MŠ a žáci 1. ročníkú ZŠ ( 5 - 7 let)

Délka programu: 90 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč - 50 Kč za žáka

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Andrea Chalupníková, tel. 776 363 799, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk