Tradice a svátky roku Přírodověda, ekologie Média a film Multikulturní výchova Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Jeden svět pro školy

Informace o důležitých událostech, otázkách a problémech současného světa jsou divákům předávány prostřednictvím dokumentárních filmů a následujících besed.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Promítání dokumentárních filmů, zachycujících autentické životní příběhy dětí z celého světa, s navazující besedou. Smyslem je poskytnout dětem informace o důležitých událostech, otázkách a problémech současného světa. Filmy se zabývají i krizovými oblastmi světa (ozbrojené konflikty, nedemokratické režimy)a menšinami, věnují pozornost přijímání jinakosti.

Cíle programu:
Filmový dokument jako jedinečný prostředek poskytuje řadu námětů a příkladů. Dává možnost na něj navázat dalšími aktivitami, vedoucími k získání řady klíčových kompetencí.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 100 min

Termín: březen 2016

Cena: 40 Kč - 40 Kč za žáka

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Alena Vlhová, e-mail , tel. 549 524 112

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk