Osobnostně sociální výchova Média a film Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Film a literatura

Pořady seznamují diváky s jednotlivými osobnostmi zejména české literatury, divadla a filmu.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Seznámení s osobnostmi filmu a literatury prostřednictvím promítání dokumentů a ukázek zfilmovaných děl, výkladu a četby literatury.
Cyklus nabízí možnost výběru z těchto pořadů: Karel Zeman, Karel Čapek, Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, Jan Werich a Osvobozené divadlo, H.Ch. Andersen, Zdeněk Svěrák, Jiří Menzel.

Cíle programu:
Cílem programů je nejen seznámit žáky s díly významných autorů, ale napomoci jim také k získání kompetencí k řešení problémů (k jejich vnímání, přemýšlení o příčinách, o možnostech řešení), komunikativních kompetencí (porozumění filmem zprostředkovaným informacím a podnětům k přemýšlení), kompetencí občanských (schopnost vcítit se do situace druhých, vědomí povinnosti postavit se proti násilí, respektování tradic, kultury, pozitivní postoj k umění, smysl pro kulturu).
Po absolvování programu by měl žák umět zařadit osobnost, které je program věnován, a její tvorbu do historických souvislostí, charakterizovat její výjimečnost a přínos pro dnešního člověka. Žák zvládne vyjmenovat hlavní díla autora.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 90 - 120 minut

Termín: Pracovní dny školního roku (pondělí až 15) od 8.30 nebo 10.30 hod.

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Alena Vlhová, e-mail , tel. 549 524 112

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk