Osobnostně sociální výchova Média a film Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Brno, obchodní centrum

Proč jsou v Brně veletrhy? Proč je právě v Brně největší výstaviště v republice? Jaké jsou historické důvody jeho vzniku?pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Formou vědeckého symposia se třída seznámí s historickými důvody vzniku brněnských trhů, jejich současnými možnostmi a s hledáním příležitostí v globalizované společnosti. Z průběhu symposia vznikne DVD záznam pro zpětnovazebné hodnocení jednotlivých výstupů.

Lektor: Mirek Obrátil

Cíle programu:
- seznámení s významným společenským fenoménem
- kultivace projevu
- rozvoj schopnosti formulace vlastních názorů
- hledání cest budoucího vývoje veletrhů v Brně

Určeno pro: od 8. třídy

Délka programu: 150 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, tel. 724 232 739, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk