Osobnostně sociální výchova Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Československo po válce

Poválečné dějiny Československa rozdělené do etap podle vlády jednotlivých čs. prezidentů (od Gottwalda po Havla).pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Na základě důležitých prohlášení a významných rozhodnutí čs. poválečných prezidentů je sestavována časová osa vývoje státního útvaru a atmosféry života v něm. Studenti nejen zkoumají v dostupných pramenech, ale na základě zjištěných poznatků vytvářejí historikovu zprávu o zkoumané době. K tomu slouží technika multimediálního studia.

Cíle programu:
Program zprostředkovává vhled na významné události v době 1945 až 1989, jejich časovou posloupnost a společenský dopad na život v Československu.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: po celý rok

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil,

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk