Osobnostně sociální výchova Multikulturní výchova Média a film Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Noviny

Práce s novinami a jejich společenská funkce. Program přibližuje práci novináře jako týmovou práci redakce, hierarchii funkcí a odpovědnosti.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Program sestává ze dvou částí.
1. část - třída pracuje ve skupinách, redakcích a připravuje periodikum.
2. část - na základě dramatické hry se rozehrává situace, která ve výsledku objasní funkce sdělovacích prostředků ve společnosti.

Cíle programu:
Během programu si žáci vyzkoušejí různé funkce v redakčním kolektivu, práci s jazykem a různá stylistická cvičení pro formulaci vlastních názorů i názorů skupiny.

Určeno pro: celý třídní kolektiv + přítomný pedagog

Délka programu: 2,5

Termín: podle dohody, rozvrhu a možností obou stran

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, +420 724 232 739,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk