Osobnostně sociální výchova Multikulturní výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Přijímací pohovor

Jazyková i mimojazyková komunikace při pohovoru s cizincem. Simulovaný přijímací pohovor pro zahraniční brigádu.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Pohovor probíhá se skutečným cizincem, málo znalým češtiny. Forma komunikace vede k hledání společného porozumění. Záznam celého pohovoru dostane student na DVD pro možnost individuálního zpětnovazebného hodnocení.

Cíle programu:
Modelová situace motivuje studenta k potřebě znalosti cizího zazyka na konverzační úrovni.

Určeno pro: poslední ročníky školy (9.třída, maturanti)

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: podle dohody, rozvrhu a možností obou stran

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, +420 724 232 739,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk