Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Egypt

Významné panovnické osobnosti egyptských dějin, kulturní odkaz starých Egypťanů.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Program upevňuje znalosti o způsobu výtvarného projevu Egypťanů a umožňuje si jej prakticky vyzkoušet. Rozvíjí tvůrčí schopnosti žáků a jejich fantazii, fixuje vědomosti nabyté ve vyučování.
Žáci se pokusí interpretovat informace zachycené na paletě krále Narmera, konstruují vybrané egyptské vynálezy a navrhnou reliéf oslavující skutky vybraného faraóna z 18. dynastie. Seznámí se s okolnostmi sjednocení Egypta na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l., připomenou si významné panovnické osobnosti egyptských dějin a ocení význam kulturního odkazu starých Egypťanů.

Cíle programu:
Vzbudit u žáků a studentů zájem o historii, upevnit jejich vědomosti a podnítit jejich badatelské nadšení a  naučit je pracovat s historickými prameny.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 90 - 120 minut

Termín: Po celý školní rok dopoledne.

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , tel.: 739 214 558

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk