Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Řím

Starověký Řím jako kolébka evropské kultury, v níž vznikly mnohé vynálezy, které používáme dodnes, a jejíž impérium sahalo i na jiné kontinenty.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Římský republikánský systém funguje v různých obměnách dodnes. Jaké úřady a instituce tvořily římskou republiku? Jaké bohy Římané uctívali, jaký užívali kalendář, jak nazývali měsíce v roce? Jak vznikalo římské impérium? Žáci se podrobně seznámí s okolnostmi počátku 2. punské války, přejdou s Hannibalem Alpy a překonají bažiny řeky Arno, potáhnou na Řím.
Žáci si připomenou význam římského kulturního odkazu pro dnešní svět, průběh druhé punské války s ohledem na válečnické umění Hannibala a na jeho životní osudy.

Cíle programu:
Vzbudit zájem o historii, která vede ke kořenům lidské existence a bez jejíž znalosti nelze úplně pochopit ani současnost. Ukázat dějinné souvislosti a přesahy do současnosti.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 90 - 120 minut

Termín: Po celý školní rok dopoledne.

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , tel.: 739 214 558

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk